N?u có con gái chúng ta hãy d?y d? con s?ng t? l?p, yêu b?n thân, m?nh m? ?? không s?ng ph? thu?c

N?u có con gái chúng ta hãy d?y d? con s?ng t? l?p, yêu b?n thân, m?nh m? ?? không s?ng ph? thu?c
N?u có con gái chúng ta hãy d?y d? con s?ng t? l?p, yêu b?n thân, m?nh m? ?? không s?ng ph? thu?c. N?u có con trai hãy d?y con mình yêu th??ng tôn tr?ng ??ng lo?i, ??c bi?t là phái n?. Hãy d?y con mình bi?t n?u ?n, ?i ch?, làm vi?c nhà ?? sau chúng giúp v? con. Hãy d?y con mình làm ng??i ?àn ông ph?i s?c dài vai r?ng, che ch? cho ph? n? ch? không nên s?ng ?? ph? n? ph?i che ch?, ch?u thi?t vì mình.... ?ó là ph?m ch?t "?àn ông" nh?t. ?i?u này không có gì khó ph?i không?

Comments

 1. Thanh Hoa
  Thanh Hoa 30-03-2018, 08:39:32

  Sư Phụ Bự, Liu Nóng Nánh

 2. Ráng Ruyên Alin
  Ráng Ruyên Alin 30-03-2018, 08:39:32

  hay quá ^^ mày ơi tao mượn post lên walllll nhóe

 3. Ga Giun De Dui
  Ga Giun De Dui 30-03-2018, 08:39:32

  Quyen Duong; Ngo Long; Móng Chân To; Linh Nguyen; Gia Linh; Lương Huyền Trang

Copyright © 2017